آرزو
تفاوت بین رؤیا، خیال‌پردازی و آرزو
توسعه فردی و موفقیت

تفاوت بین رؤیا، خیال‌پردازی و آرزو

تفاوت بین رؤیا، خیال‌پردازی و آرزو   رؤیاها پندارهایی هستند که عموما از تمایلات و خواسته‌های ارضاء نشده‌ سرچشمه می‌گیرند. همان تصاویر و افکاری که

بیشتر بخوانیم