کتاب عمل‌گرایی

کتاب عمل‌گرایی محمدرضا معاشرتی

کتاب عمل‌گرایی نسخه‌ای عملی است برای اینکه دوباره به اهدافتان بازگردید، حتی اگر کاملا از اجرایی شدن آن ناامید شده‌اید.

آیا تابهحال به این فکر کردهای که چرا تاکنون نتوانستهای به آرزوهایت برسی؟

چگونه میتوانی اهدافت را محقق کنی؟

هیچ میدانی انسانهای موفق پگونه موفق شده‌اند؟

آیا میخواهی تو هم جزو افراد موفق و تأثیرگذار باشی؟

آیا میدانی بابت این زندگی چه هزینههایی را پرداخت کردهای؟

احساس عدم دسترسی به موفقیتهای بزرگ، یکی از عوامل سرکوب کردن انسانهاست.

این نگرش از دوران کودکی بر ما مسلط است ولی چگونه میتوان بر آن غلبه کرد؟

حتماً متوجه شدی که نداشتن درآمد کافی آنهم در این روزگار چه تأثیر مخربی بر زندگیات دارد.

چه بسیارند افرادی که در این نابسامانیها دچار ناهنجاری روحی و جسمی شده‌اند.

پیامد دست نیافتن به موفقیت، رشد و بالندگی در وهلهٔ اول زیان رساندن به خود و بنیان خانواده است.

از کجا باید شروع کرد و اصلاً چه باید کرد؟

من مدتهاست با این قضیه کلنجار میرفتم و مدام به دنبال راهی بودم تا بتوانم ذهنم را از این مخمصه بیرون بکشم.

هزاران فکر و ایدهٔ خوب در سر میپروراندم ولی چه سود!

ایدههایم همیشه در حد یک فکر باقی میماندند و زمانی که به خود میآمدم با تعجب میدیدم که قبل از اینکه آنها را عملی کنم دیگران آن را به کار گرفتهاند.

اینگونه بود که ایدههای من یکی پس از دیگری میسوخت و باد هوا میشد.

به نظر شما دلیل دست نیافتن به آرزوها و هدفها چیست؟

برای همهٔ افرادی که نتوانستهاند به رؤیاهایشان جامهٔ عمل بپوشانند، همهٔ کسانی که فکر میکنند آرزو، چیزی دستنیافتنی است و باید همیشه به شکل رؤیا باقی بماند، خبر خوبی دارم.

نداشتن آگاهی کافی و آموزش ندیدن درست، میتواند دلیلی بر پریشانی و سردرگمی انسانها باشد.

بیشتر افراد جامعه اصلاً نمیدانند چطور میشود به موفقیت دست پیدا کرد.

حالت بدِ دیگری نیز امکان دارد، اینکه هدفت را مشخص میکنی، راه و روش انجام آن را نیز میدانی ولی هیچ اقدام قاطعی برای به ثمر رسیدن آن انجام نمیدهی.

بعضی وقتها این افکار آنچنان ذهنت را مسموم میکند که فلسفهٔ زندگی را نیز زیر سؤال میبری.

من چه کردم؟

سرانجام ایراد کار را متوجه شدم و بهمحض برطرف کردن آن، راههای پیشرفت و موفقیت یکی پس‌ازدیگری بر من آشکار شد.

من توانستم در حرفه و تخصص خودم خیلی سریع پیشرفت کنم و در کنار آن به تقویت مهارتهای دیگری نیز پرداختم.

سپس تلاش کردم تا دیگران را نیز در این موفقیت سهیم کنم و آنها را با فرمول دستیابی به آن آشنا کردم.

بسیاری از دوستان که با من همراه بودند این واقعیت را تأیید میکنند.

اکنون میخواهم تو را هم به جمع افراد عملگرا دعوت کنم.

بنابراین تمام چیزهایی که نیاز داری تا بتوانی حرکت کنی و به آرزوهایت برسی را در «کتاب عملگرایی» آوردهام.

از تو میخواهم سطر به سطر آن را با دقت بخوانی و انجامش دهی، آنوقت تأثیر شگفت‌انگیزش را در زندگی لمس خواهی کرد.

چه باید کرد؟

باید در جستجوی حلقههای مفقوده بگردی، آنها را پیدا کنی و در مکان مناسب قرار دهی.

اگر نتوانی آن را ترمیم کنی، این دورِ باطل تسلسل در زندگیات ادامه خواهد یافت.

برای اینکه بتوانی به نتیجهٔ دلخواهت برسی باید اعتمادبهنفس داشته باشی، عزتنفس خود را افزایش دهی و راه و روش رسیدن به آنها را بلد شوی.

وقتی این اتفاق بیافتد، انرژی و احساسات مثبت پدیدار میشوند.

افراد موفق، رؤیاهایشان را عملی کردهاند.

تو عملگرا میشوی و راهحلها را پیدا میکنی و با سرعت و شهامت یکی پس از دیگری آنها را عملی میکنی.

اینچنین است که به نتیجهٔ شیرین و رضایتبخش خود، خواهی رسید.

 

پس از خواندن آن، چه چیزی به دست میآورم؟

پس از مطالعهٔ کتاب، میتوانی هدفها را شناسایی و طبقهبندی کنی و از بین آنها بهترینها را انتخاب کنی.

میتوانی برنامهریزیِ دقیق و درستی انجام دهی و در یک اقدام مناسب و حرکتی ضربتی در اجرای برنامه گام برداری.

کتابهای زیادی در مورد هدفگذاری و برنامهریزی ارائهشده است که هرکدام بهنوبهٔ خود عالی و بینظیر هستند.

کتاب عملگرایی افزون بر این‌که روشهای تعیین هدف و برنامهریزی درست و اصولی را بیان میکند حلقهٔ مفقودی را به شما نشان میدهد که بیشتر افراد در جستوجوی آن هستند.

 

با خواندن این کتاب و مهمتر از آن با عمل کردن به آن، میتوانی با افقی روشن، ایدهها و آرزوهایت را تعیین کنی، برای آنها برنامهای کارآمد و اجرایی تنظیم کرده و با حرکت در مسیر برنامهریزیشده، به نتیجه دلخواه دست پیدا کنی.

 

سرفصل‌های کتاب

هدفگذاری، برنامهریزی و عملگرایی سه سرفصل مهم و کلیدی کتاب است.

همچنین در فصل چهارم، تمرینی عملی برای استفاده از مطالب، ارائهشده است.

با به کار گرفتن موارد بیانشده، گامی اساسی در تحقق آرزوهایت برمیداری.

اگر تو جزو افرادی هستی که همواره حسرت اهداف و لحظاتی را میخوری که نتوانستهای به آنها برسی، کسی که تلاش کردهای ولی نتیجهای نگرفتی، این کتاب برای تو راهگشا خواهد بود.

 کتاب عملگرایی مرجعی است برای نشان دادن راهی که آن را فراموش کردهای.

این کتاب حاصل مسیری است که من رفتهام و دوست دارم تو هم آن را امتحان کنی.

حلقهٔ مفقوده را پیدا کردم و آن را به تو معرفی میکنم.

 این کتاب به شما نشان میدهد که چگونه با استفاده از روشهای عملی و قابلاجرا، میتوانید ایدهها و اهداف خود را به واقعیت تبدیل کنید.

 

برخی از مباحث کتاب

برخی از مباحث مهم کتاب عبارتاند از:

 

 • هدفگذاری چیست؟
 • تفاوت بین آرزو، رؤیا و هدف چیست؟
 • چگونه باید برنامهریزی کنیم؟
 • چه عواملی باعث شکست برنامهها میشوند؟
 • چرا بسیاری از افراد باوجود داشتن ایدههای خوب، نمیتوانند آنها را عملی کنند؟
 • چگونه میتوانید با شناسایی و حذف عوامل مختلکننده، تمرکز خود را بالا ببرید؟
 • چگونه میتوانید با استفاده از فنون عملگرایانه، برنامهریزی و زمانبندی مناسبی برای اجرای ایدههای خود داشته باشید؟
 • کمالگرایی در برابر عملگرایی
 • عملگرا بودن یعنی چه؟
 • چطور عملگرا شویم؟
 • انجام تمرین واقعی و کاربردی برای بهرهگیری از کتاب

 

تردید به خودت راه نده و همینالان کتاب عمل‌گرایی را تهیه کن.

اساتید چه می‌گویند

حمید امامی
حمید امامی

نویسنده، مدرس، مشاور فروش و
بازاریابی بیمه و سخنران انگیزشی

هیچ‌کس در دنیا به موفقیت چشمگیری نمی‌رسد مگر اینکه رؤیایی داشته باشد و آن را به‌صورت روشن و شفاف در ذهن خود به تصویر بکشد؛ سپس اهدافی برای خود تعیین کند، بعد با برنامه‌ریزی درست و زیر نظر یک مربی و آموزگار کارآمد و کار بلد دست‌به‌کار شود و برنامه‌های تعریف‌شده را دقیق و کامل به‌عمل درآورد تا به نتیجه نهایی و دستاوردی ارزشمند دست یابد.

بسیار خوشحال هستم که هم‌میهنان عزیزم دست‌به‌قلم شده‌اند و با ارائه تجربیات خود به سایرین برای شکوفا کردن استعدادهای جوانان این مرز و بوم تلاش می‌کنند. 

با ابراز خشنودی، از دوست گرامی جناب آقای معاشرتی برای نگارش این کتاب و کتاب‌های دیگرشان در آینده نزدیک، بی‌نهایت سپاس‌گزارم.

حمید امامی

شاهین کلانتری
شاهین کلانتری

نویسنده، مدیر مدرسه نویسندگی
استراتژیست محتوا و دیجیتال مارکتینگ

محمدرضا معاشرتی نمونه بارز «عالم با عمل» است.

اگر دستی در تولید محتوا داشته باشید حتماً متوجه می‌شوید که به‌روزرسانی روزانه یک وب‌سایت چقدر دشوار است.

معاشرتی با ذوق و عملگرایی‌اش در وبلاگ‌نویسی ثابت کرده است به آنچه می‌گوید عمل می‌کند. به همین دلیل کتاب عمل‌گرایی به‌عنوان تجربه زیسته نویسنده اهمیت دارد.

پیشنهاد می‌کنم حین خواندن هر فصل از کتاب گام‌های اولیه برای اجرای نکات مطرح‌شده را بردارید و معجزه عمل‌گرایی را هرچه سریع‌تر وارد زندگی خودتان کنید.

شاهین کلانتری

از کجا میتوانم کتاب را تهیه کنم؟

کتاب فیزیکی (کاغذی) را میتوانید از روشهای زیر سفارش دهید:

 1. با ثبت سفارش در همین سایت
 2. خرید از دیجی کالا
 3. خرید از انتشارات نسل نواندیش
 4. خرید از سایتهای معتبر دیگر مانند ترب، گسیوم، کتابفروش، قاصدک 

یک توصیه مهم برای خرید: بهترین راه تهیه کتاب، ثبت سفارش در همین سایت (سایت محمدرضا معاشرتی) است.

به این دلیل که سایتها و منابع دیگر ممکن است با کمبود موجودی مواجه شده باشند

  ولی ما اینجا همیشه انبارمان پُر است.  

آیا نسخه غیر فیزیکی (الکترونیک) هم در دسترس است؟

بله. نسخه PDF کتاب نیز وجود دارد که از طریق همین سایت قابل تهیه است.

همچنین شما می‌توانید این کتاب را در نرم‌افزار «کتابراه» بخوانید.