۵ خصوصیت مهم یک رهبر چیست؟

برای کسانی که کمتر مرا میشناسند باید بگویم یکی از علاقههای من دیدن فیلم و سریال است.
از دوران جوانی همیشه فیلم دیدن در برنامه زندگی
ام جای داشته است.

در این میان یکی از ژانرهای موردعلاقهام ژانر تاریخی است.

نام سریالی که اخیراً آن را تمام کردم The Last kingdom است.

مختصر میگویم؛ سرگذشت مبارزی است به نام اوترِد که از نوادگان رگنار لاثبروگ پادشاه محبوب وایکینگها است. اگر میخواهید در مورد رگنار و ماجرای وایکینگها بدانید سریال The Vikings را توصیه میکنم.

هردوی این سریالها برای من فوقالعاده جذاب و آموزنده بود.

با این مقدمه میروم سراغ پرسشی که از گذشته ذهن مرا به خود مشغول کرده و با دیدن این سریال دوباره مرا به فکر فروبرد.

چطور میشود افرادی بیچونوچرا و بدون هیچ پرسشی از دستورات شخص دیگری فرمانبرداری کنند؟

چه ویژگیهایی در آن فرد باید وجود داشته باشد که یاران وفادار و جانبرکفی حاضر باشند از خانواده، خاک، فرزند و حتی جان خود بگذرند و گوشبهفرمان او باشند؟

آیا این ویژگیها همان عناصری نیستند که در تعریف و شناسایی یک «رهبر» گفتهشده است؟

قطعاً می‌دانیم که کتابهای بسیار زیادی در مورد رهبری و صفات مربوط به آن نوشتهشده است.

من هم در این مقاله نمیخواهم از همه آنها حرف بزنم. تلاش میکنم بهصورت کلی بتوانم نیمنگاهی به پاسخ پرسش بالا بیندازم.

در ویکیپدیا تعبیر جالبی از جیا لین دیدم. او در تفسیری از کتاب هنر جنگ یا هنر رزم نوشته سان تزو، تعریف زیبایی در مورد رهبری دارد.

او نوشته است:

«رهبری یک امر هوشمندانه است که متکی به اعتمادبهنفس، انسانیت، شجاعت و نظم و انضباط است. اعتماد به شعور بهتنهایی منجر به عصیانگری میشود. انسانیت بهتنهایی باعث ضعف میشود. اعتماد پایدار حاصل حماقت است. وابستگی به قدرت شجاعت منجر به خشونت میشود. نظم و انضباط بیشازحد و سختگیری در امر فرماندهی منجر به ظلم میشود.

وقتی کسی هر پنج فضیلت را در کنار هم داشته باشد، هر یک متناسب با عملکرد خود باشد، میتواند یک رهبر باشد.»

اگر بخواهم دقیقتر به موضوع نگاه کنم باید خصوصیاتی را بررسی کنیم که رهروان آن را در رهبران میبینند و به او جذب میشوند.

در ادامه، ۵ خصوصیت مهم یک رهبر را بررسی میکنم:

  1. پیشرو بودن: یک رهبر برای اجرای فرمانش کسی است که اولین قدم را خودش برمیدارد. او همیشه آغازگر و پیشرو است. اینگونه است که پیروانش را دلگرم و همراه میکند.

  2. تغییر و توسعه: رهبران معمولاً به دنبال توسعه دادن شرایط موجود هستند. 
    آنها معمولاً بهسوی عالی بودن حرکت میکنند و به نگهداری وضعیت جاری بسنده نمیکنند.

  3. انسان بینی: رهبران، پیروان خود را در درجه اول بهعنوان یک انسان میبینند و روی آنها تمرکز میکند؛ بنابراین رفتار و روحیه انسانی به عملکرد سیستماتیک و گروهی ارجحیت دارد.

  4. اعتماد: پایه رهبری اعتماد است. او کسی است که به یارانش اعتماد کامل دارد و همین اعتماد است که پیروانش را تا مرز فدا شدن بهپیش میبرد.

  5. دوراندیشی: از خصوصیات بارز یک رهبر دوراندیشی است. او هیچگاه مصلحت حال را فدای آینده نمیکند. سعی میکند در لحظه بهترین تصمیم را بگیرد ولی این تصمیم قطعاً با چشمانداز دورترش همراستا خواهد بود.

 

با این گزیده گویی از صفات رهبر، گمان میکنم قدری پاسخ پرسش بالا برایتان روشنتر شد. 

اینک می‌دانیم چرا پیروان مردان بزرگ بیچونوچرا گوشبهفرمان هستند و خود را تمام و کمال صرف خدمت به رهبرشان میکنند.

 

برایم بنویسید:

آیا شما نیز دارای خصوصیتهای یک رهبر هستید؟

آیا خود را بهعنوان رهبر یک جمع معرفی میکنید؟

آیا خودتان را یک رهبر می‌دانید؟

 

اگر پاسختان مثبت است دلایلتان را شرح دهید.

به اشتراک بگذارید

عضویت در خبرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط