دوستان من

یکی از بهترین شانس‌های هر فرد در زندگی یافتن و نگه‌داشتن دوست خوب است. قطعا می‌دانیم بخش عمده‌ای از رشد انسان‌ها بودن در میان اشخاص موفق و فرهیخته است.

از افتخارات من دوستی با این عزیزان است.